Kansen voor regionale samenwerking

Met het regionaal maatregelenpakket realiseren we de ambitie van 30% CO₂-reductie in 2025 nog niet. Daarom werken we samen aan het verduurzamen van werkgebonden mobiliteit, deelmobiliteit, duurzaam inkopen van zwaar materieel en het verduurzamen van logistiek. Wanneer de kansen een groot effect opleveren voor de reductie van de CO₂-uitstoot onderzoeken we welke maatregelen we daarvoor kunnen nemen. De kansen voor regionale samenwerking richten zich in eerste instantie op de samenwerking en kennisuitwisseling tussen de 23 gemeenten, maar wanneer wenselijk verruimen we de samenwerking naar andere samenwerkingspartners. 

Via de werkgeversaanpak wordt invulling gegeven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord over verduurzaming van werkgerelateerde mobiliteit. In de metropoolregio geeft Zuid-Holland Bereikbaar hier invulling aan.

Lees meer over de kans Werkgebonden mobiliteit

Gemeenten willen deelmobiliteit faciliteren, maar hebben behoefte aan kennis om de kansen en knelpunten van deelmobiliteit in hun eigen gemeente uit te werken. Binnen deze kans staat het kennisdelen en regionaal afstemmen centraal.

Lees meer over de kans Deelmobiliteit

Een groot deel van de CO₂-uitstoot in de metropoolregio is toe te wijzen aan de logistieke sector (goederenvervoer). Binnen deze regionale kans zoomen we in op het verduurzamen van logistiek, brengen we in kaart wat er speelt en delen we opgedane kennis met gemeenten.

Lees meer over de kans Verduurzaming logistiek

Voor het verduurzamen van zwaar materieel is regionale samenwerking onmisbaar. De 23 gemeenten werken op deze kans regionaal niveau samen, om kennis uit te wisselen en gezamenlijk een stevigere positie te hebben bij de aanschaf van zero emissie zwaar materieel.

Lees meer over de kans Duurzaam inkopen van zwaar materieel