Automatisch Vervoer programma en innovatienetwerk

Innovatie

Evaluatie programma AVLM

Vanuit het AVLM-programma ondersteunde de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in de periode 2019-2022 initiatieven van gemeenten in de regio op het gebied van automatisch vervoer financieel.  Hiervoor was 15 miljoen euro beschikbaar.  Het programma vormde een stap in de vernieuwing van de economie en de bereikbaarheid van de regio, de twee kerntaken van de MRDH.  In december 2022 liep het het AVLM-programma af en is het extern geëvalueerd. 

Samenwerking op grote schaal nodig voor succes

Een belangrijke conclusie is dat de regio te klein is om effectief automatisch vervoer te introduceren. Samenwerking met andere regio’s en het Rijk is essentieel. Deze samenwerking is de afgelopen jaren, mede door inzet vanuit het AVLM-programma, opgezet in de vorm van de Connected and Automated Vehicles (CAV)-groep van de Landelijke Krachtenbundeling Smart Mobility.
Uit de evaluatie blijkt verder dat voor de (veilige) introductie van automatische rijdende voertuigen op de weg meer tijd en geduld nodig is. Daarnaast was ten tijde van de pilots het aanbod van geschikte voertuigen beperkt, kampten voertuigen met technische complicaties en beperkten de toelatingskaders de mogelijkheden om automatisch rijdende voertuigen op de weg te laten rijden. Ook bleek cofinanciering, een voorwaarde voor een subsidiebijdrage uit het AVLM-programma, vaak lastig te vinden. Als gevolg van deze oorzaken en de coronacrisis zijn niet alle ideeën die gemeenten bij de start van het AVLM-programma in gedachten hadden,  tot een pilot gekomen en was het succes van de wel gestarte pilots beperkt.

Veel kennis gedeeld

Toch is afgelopen jaren via onderzoeken en pilots binnen het AVLM-programma antwoord op veel vragen gevonden en is deze kennis gedeeld via het regionale AVLM innovatienetwerk. Gemeenten in het netwerk deelden kennis over hun rol en over hoe dit soort innovaties het beste gesubsidieerd kan worden, hoe de toelating van automatische voertuigen werkt en welke digitale structuur er nodig is.  En hoe automatisch vervoer in de toekomst een plek in een OV-concessie kan krijgen.  Nu het AVLM-programma eind 2022 afloopt blijven gemeenten en MRDH  kennisdelen en de lopende pilots volgen. De MRDH blijft openstaan voor samenwerking en implementatie van innovaties in de regio daar waar dit een zinvolle bijdrage levert aan de doelen van de Strategische Agenda en dit past binnen de reguliere subsidieprogramma’s. De lopende pilots worden afgerond, maar er kunnen geen nieuwe subsidieaanvragen meer gedaan worden vanuit het programma AVLM. Meer dan de helft van het budget van het AVLM-programma resteert en wordt in de begroting van 2024 aangewend voor andere projecten.  Voor de kennisontwikkeling en –deling blijft een budget van €600.000 beschikbaar.

Lopende pilots 

De lopende pilots zijn de shuttle bij Rotterdam The Hague Airport (implementatieplanfase) en het project Certificering Automatisch Vervoer in de Openbare Ruimte (CAVIDOR, uitvoeringsfase). In Leidschendam-Voorburg loopt nog een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden van een shuttle naar winkelcentrum The Mall of the Netherlands. Future Mobility Park in Rotterdam is met een bijdrage vanuit het AVLM programma succesvol opgezet als testlocatie voor automatische voertuigen in de regio en blijft bestaan.
 

Ontwikkeling van automatisch vervoer kan in de regio bijdragen aan een betere bereikbaarheid, het leveren van een betere OV-dienst, een intensiever gebruik van het bestaande OV en aan een kostenbesparing binnen het openbaar vervoer. Een andere goede reden voor de MRDH-gemeenten om zich bezig te houden met de ontwikkelingen van automatisch vervoer, is dat wereldwijd overheden, softwareontwikkelaars, autoproducenten etc. bezig zijn met een transitie naar zelfrijdend vervoer. In de metropoolregio is de kennis aanwezig om voorloper te zijn en daarmee een krachtige (concurrentie)positie op de internationale markt te krijgen.  Samenwerking met andere regio’s en het Rijk is hierbij essentieel.