Next Economy Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn cruciaal voor het toekomstige verdienvermogen en de internationale competitiviteit van Zuid-Holland.

In de Roadmap Next Economy, november 2016, onderkenden we al het belang van bedrijventerreinen: “cruciaal voor het toekomstige verdienvermogen en de internationale competitiviteit van Zuid-Holland. Er wordt duurzaam en innovatief omgegaan met gebouwen, energie, grondstoffen, mobiliteit en mensen.” Inmiddels wordt door steeds meer publieke én private partijen gewerkt aan het verder concretiseren en kapitaliseren van aanpakken om te komen tot toekomstbestendige, aantrekkelijke werklocaties. Zo beschrijft Cirkellab in haar publicatie Next Economy Bedrijventerreinen de maatschappelijke én economische waarde die verduurzaming en ver’next’ing van bedrijventerreinen kan brengen in nauwe verbondenheid met de grote transities die de regio de komende jaren en decennia tegemoet gaat op gebied van energie, klimaat, circulaire economie, woningbouw en arbeidsmarkt.

Strategie en ambitie

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt aan het economisch vestigingsklimaat van de regio. Onze ambities daarvoor zijn vastgelegd in afspraken van de 21 regiogemeenten in de Strategie Werklocaties 2019-2030.

Onderdeel van deze strategie is de inzet op het verbeteren van de toekomstwaarde van bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen die passen bij de marktvraag en trends én die toekomstwaarde hebben, de Next Economy Bedrijventerreinen. Deze zijn cruciaal voor het toekomstige verdienvermogen en de internationale competitiviteit van Zuid-Holland.

De inzet van de MRDH richt zich in de komende periode vooral op ondersteuning van een aantal transformatielocaties, zie ook de TransformatieWijzer Werklocaties. De komende decennia groeit de woningvraag in Nederland met ruim 1 miljoen huishoudens. Deze woningbouwopgave concentreert zich in stedelijk gebied, met meer vraag naar binnenstedelijke woon- en werkmilieus. De gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben gezamenlijk een ambitie om 100.000 woningen tot 2025 aan de voorraad toe te voegen.

De komst van 100.000 woningen tot 2025 betekent een forse ruimteclaim op werklocaties én vraag naar nieuwe arbeidsplaatsen. Verstedelijking betekent niet alleen nieuwe woningen en voorzieningen, maar ook nieuwe arbeidsplaatsen, herstructurering van verouderde terreinen en een behoefte aan nieuwe bedrijfsruimte in de regio (naar schatting tot wel 1.000.000 m2).

Echter heeft het toekomstbestendig maken van bestaande bedrijventerreinen over het algemeen nog weinig prioriteit. Niet bij overheden én niet bij het bedrijfsleven. Er is behoefte aan praktische en  toepasbare kennis (bouwstenen) bij gemeenten op de verschillende inhoudelijke elementen van Next Economy Bedrijventerreinen, gerelateerd aan een economisch perspectief.

De komende maanden willen wij daarom aan die bouwstenen werken, met elkaar in het MRDH-netwerk ‘Next Economy Bedrijventerreinen’. Zo kunnen we de uitdagingen tackelen, de kansen benutten en leren van elkaar en van best practices elders in het land.