Samen slimmer werken aan een bereikbare regio

Bereikbaar Zuid-Holland

De komende decennia wordt er in Zuid-Holland gewerkt aan wegen en spoor en worden er veel woningen gebouwd. Voor een blijvend bereikbare regio hebben provincie Zuid-Holland, gemeenten Rotterdam en Den Haag, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afspraken gemaakt over een structurele bereikbaarheidsaanpak voor de regio.

Nieuwe samenwerkingsorganisatie

Slimmer werken aan de bereikbaarheid gaat niet vanzelf. Om uitvoering te geven aan de bereikbaarheidsaanpak richten de partijen een nieuwe samenwerkingsorganisatie op die medio volgend jaar van start gaat en waarin Bereik!, De Verkeersonderneming en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland opgaan. Begin 2021 wordt hiervoor een programmadirecteur aangetrokken. Rijk en regio hebben daarvoor in november 2020, tijdens het jaarlijkse bestuurlijk overleg over meerjarige infrastructuurprojecten (MIRT), afgesproken om de komende jaren de kosten voor de samenwerkingsorganisatie te delen.

Simon Fortuyn, portefeuillehouder wegennetwerk en mobiliteitsmanagement Metropoolregio Rotterdam Den Haag: “De komende decennia staan wij voor grote mobiliteitsuitdagingen: meer inwoners, meer woningen en vele werkzaamheden aan wegen, bruggen en spoor. Die uitdagingen gaan we samen aan door het oprichten van een krachtige uitvoeringsorganisatie. Deze organisatie moet gaan zorgen voor afstemming van de werkzaamheden in Zuid-Holland, inzetten op slim reizen door weggebruikers en onder de aandacht brengen van vervoersalternatieven.”

Bereikbaarheidsaanpak

Per deelgebied van Zuid-Holland wordt een gezamenlijke aanpak ontwikkeld om de hinder door alle werkzaamheden in dat gebied te beperken en om structureel ander reisgedrag te stimuleren. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande netwerken en overlegcircuits. De partijen werken momenteel al aan een betere registratie van alle werkzaamheden, voor nu en voor op de lange termijn. Onderdeel van de aanpak is het stimuleren van ander reisgedrag van de (spoor)weggebruiker.