Verkeersmodel

Verkeersmodel geeft inzicht in verkeersstromen metropoolregio

Hoeveel verkeer of openbaar vervoer gaat er gedurende de gemiddelde werkdag door onze regio? En hoe ontwikkelt zich dat de komende jaren als er iets verandert op de wegen, fietspaden en OV-lijnen? Het regionale verkeer- en vervoermodel van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) geeft hier antwoord op. Het verkeersmodel is een vereenvoudigde voorstelling van de werkelijkheid. Het is een hulpmiddel voor besluitvorming en argumentatie van verkeer-en vervoerprojecten, naast alle andere (politieke) argumenten.

Toepassing

Het verkeersmodel (V-MRDH) is bij uitstek geschikt om een samenhangend pakket van maatregelen of verschillende scenario’s, planalternatieven en varianten door te rekenen op mobiliteitseffecten en met elkaar te vergelijken. De MRDH gebruikt deze tool om het beleid door te rekenen en bij het doorrekenen van bijvoorbeeld MIRT-verkenningen. Gemeenten gebruiken het verkeersmodel om hun verkeersbeleid of bestemmingsplannen door te rekenen. De 21 gemeenten in de metropoolregio en regionale partijen zoals de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf hebben de mogelijkheid om het V-MRDH op te vragen om te gebruiken in eigen verkeer- en vervoerstudies.

V-MRDH

Het verkeer- en vervoermodel van de MRDH bestaat uit computermodellen (Omnitrans) die de weg-, fiets- en OV-stromen beschrijven in de metropoolregio voor een gemiddelde werkdag. Dit kan voor de basis/huidige situatie (2016 en 2021/2022), maar het model kan ook inzicht geven in de toekomstige verkeersbelasting (2023, 2030, 2032 en 2040). Zo kunnen effecten op vervoersstromen worden berekend, veroorzaakt door toekomstige veranderingen in de wegen-, fiets- of openbaar vervoerstructuur (aanbodzijde) of door veranderingen in de ruimtelijke structuur van wonen, werken en voorzieningen (SEGS) (vraagzijde). 

Versie 2.10

De huidige versie van het verkeersmodel V-MRDH 2.10 beschrijft:

  • het aantal verplaatsingen voor de vervoerswijzen auto, fiets, openbaar vervoer (trein, metro, tram en bus)  
  • voor vijf verschillende motieven (woon-werk, zakelijk, woon-winkel, woon-school en overig) 
  • voor de ochtendspitsperiode (7.00-9.00 uur), avondspitsperiode (16.00-18.00 uur) en restdagperiode (alle overige uren van het etmaal) 
  • op een gemiddelde werkdag voor het basisjaar 2016, het huidige jaar 2021/2022 en de toekomstjaren 2023, 2030, 2032 en 2040. 

Daarnaast beschrijft het model het vrachtverkeer (met onderscheid tussen middelzwaar en zwaar vracht verkeer) voor deze jaartallen. Voor milieu-toepassingen heeft het V-MRDH een milieumodule die de werkdaggegevens omrekent naar weekdagcijfers. Het V-MRDH modelleert ook ketenverplaatsingen. Er worden in totaal vier voor/natransport-combinaties gemodelleerd (fiets-OV-lopen, lopen-OV-fiets, fiets-OV-fiets en lopen-OV-lopen).

Welvaart en leefomgeving (WLO) en scenario's

Voor 2030 zijn twee WLO-referentiescenario’s bepaald: een hoog ruimtelijk scenario en een laag ruimtelijk scenario. De beleidsuitgangspunten/instellingen zijn gebaseerd op de WLO scenario’s Hoog en Laag van het Planbureau voor de Leefomgeving. In de referenties WLO 2030 Hoog en Laag is aangesloten bij de WLO-uitgangspunten en is alleen bestaand beleid meegenomen. Voor 2040 is alleen een hoog ruimtelijk WLO-scenario bepaald. Ook 2023 heeft maar één scenario.

Stedelijke referentiescenario's

Het V-MRDH 2.10. heeft naast de referenties WLO 2030/2040 Hoog ook stedelijke referentiescenario’s 2030/2040H. De stedelijke referenties 2030/2040H zijn beleidsrijker, met name in hoogstedelijke gebieden, dan de referenties WLO 2030/2040 Hoog én er is beleid in opgenomen dat niet officieel is vastgesteld. In deze stedelijke referentie 2030/2040H scenario’s wordt rekening gehouden met verandering van het reisgedrag en reisvoorkeuren, waarbij mensen, meer dan in het WLO-scenario, met het Openbaar Vervoer en de fiets reizen en minder met de auto. Ook houdt dit scenario rekening met meer thuiswerken in de toekomst als gevolg van COVID-19.

Meer informatie over het V-MRDH vindt u in de technische rapportage van V-MRDH 2.0 en de aanvullende rapportages V-MRDH 2.2, V-MRDH 2.4V-MRDH 2.6V-MRDH 2.8 en V-MRDH 2.10

Aanvragen V-MRDH

Het regionale verkeer- en vervoermodel van de MRDH is geldig voor de metropoolregio Rotterdam Den Haag (en net daarbuiten). Het model heeft voldoende detailniveau om ook op de grotere wegen op lokaal gemeentelijk niveau de vervoerstromen te beschrijven en effecten door te rekenen. Het model is daarmee zowel geschikt om te gebruiken door regionale partijen (de MRDH, provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf, vervoerbedrijven) als door de 21 gemeenten in de metropoolregio.

Om het model te kunnen gebruiken, dient u het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar verkeersmodel@mrdh.nl. De voorwaarden die in dit aanvraagformulier staan, moeten worden onderschreven door zowel de overheidsorganisatie die het V-MRDH opvraagt als het adviesbureau die de studie uitvoert.

Helpdesk

Het V-MRDH heeft een helpdesk. Deze is bedoeld om vragen over het V-MRDH te beantwoorden, om inhoudelijk ondersteuning te geven over de werking van het model voor gemeenten of adviesbureaus die in opdracht van gemeenten werken, en om op verzoek gegevens uit het model verstrekken. De helpdesk is te bereiken via het mailadres verkeersmodel@mrdh.nl of telefonisch:  06-13217102 / 06-24348390.

Nieuwsbrief

Met een nieuwsbrief worden alle belanghebbenden, betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte gebracht van (de activiteiten rond) het verkeersmodel van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De nieuwsbrief verschijnt één of twee keer per jaar. Frequentie en moment van verschijnen is afhankelijk van belangrijke momenten of events. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief door een email met uw gegevens (naam, functie, bedrijfsnaam, e-mailadres) te sturen naar verkeersmodel@mrdh.nl.