Leven Lang Ontwikkelen teksten popups in kaart

Leven Lang Ontwikkelen: teksten in de pop-ups

Leven lang ontwikkelen (LLO) zorgt voor een kwalitatief goede beroepsbevolking die bijdraagt aan onze regionale economie. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) investeert in LLO-projecten in verschillende sectoren middels de bijdrageregeling. En draagt zo ook bij aan de doelstellingen van het Human Capital Akkoord Zuid-Holland (HCA): de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland worden en het tekort aan personeel terugdringen. De MRDH ondersteunde met projectbijdragen de volgende 10 LLO-initiatieven in de regio.

Digitale toekomst van de Nederlandse tuinbouwketen (Westland)

Het Leven Lang Ontwikkelen-project "Werken aan de digitale toekomst van de Nederlandse tuinbouwketen,"  van InnovationQuarter en Greenport West-Holland, brengt ondernemers uit de tuinbouwketen kennis en vaardigheden bij op het gebied van digitalisering en cyberweerbaarheid. 

De MRDH steunt dit Leven Lang Ontwikkelen-initiatief met een projectbijdrage van € 163.698.

Ook voor de tuinbouwsector is het cruciaal om invulling te geven aan het concept van een leven lang ontwikkelen. Het project "Werken aan de digitale toekomst van de Nederlandse tuinbouwketen," geïnitieerd door InnovationQuarter en Greenport West-Holland, draagt hieraan bij door ondernemers uit de tuinbouwketen kennis en vaardigheden bij te brengen op het gebied van digitalisering en cyberweerbaarheid. Digitalisering van de glastuinbouw biedt enorme kansen, mits vanaf het begin voldoende aandacht aan kwetsbaarheden en dreigingen wordt besteed. Ondernemers worden gefaciliteerd om moderne digitale informatiesystemen en technologie op een veilige manier in te zetten in hun bedrijfsprocessen. Dit vergroot de zelfredzaamheid van ondernemers. Bovendien worden toeleveranciers aan de glastuinbouwsector in het proces betrokken om te zorgen dat toegeleverde hard- en software ook op een veilige manier in de glastuinbouw kan worden gebruikt.

Hypelab (Leidschendam-Voorburg)

Dit Leven Lang Ontwikkelen- project in gemeente Leidschendam-Voorburg richt zich op innovatie en digitalisering van de retailsector. De MRDH steunt dit Leven Lang Ontwikkelen-initiatief met een projectbijdrage van €60.000.

Deze sector kreeg in de coronacrisis veel te verduren en dit heeft economische gevolgen voor de regionale stadscentra. De retailer dient online én fysiek herkenbare toegevoegde waarde voor de consument te hebben. Dat vraagt van mkb-ondernemers en hun medewerkers dat zij direct aan de slag gaan met digitale technieken en applicaties. Het HYPE Lab blijkt daarvoor een succesvol format te zijn. Via HYPE Lab krijgen mkb-ondernemers op een laagdrempelige manier de mogelijkheid om nieuwe technologie en andere innovaties te testen in hun eigen winkels. Zo kunnen zij ontdekken wat voor hun eigen businessmodel de toegevoegde waarde is van een nieuwe technologie en daarmee innoveren en toekomstbestendiger worden.  Het HYPE Lab vormt zo de aanjager voor innovatie en weet een grote doelgroep binnen het winkelgebied te bereiken. Op die manier versterkt het HYPE Lab ook de samenwerking tussen mkb-ondernemers in het winkelgebied. Het uiteindelijke doel van dit project is de HYPE Lab-formule door te ontwikkelen tot een regionaal (en landelijk) toepasbare tool waarmee innovaties in lokale retailomgevingen in de praktijk worden gebracht. 

De operator van de toekomst (Delft)

Het Leven Lang Ontwikkelen- project in de gemeente Delft richt zich op ‘de operator van de toekomst’ of anders gezegd: het inzetten op digitalisering van de maakindustrie. De MRDH steunt dit  Leven Lang Ontwikkelen-initiatief met een projectbijdrage van €70.000.

In dit project worden 45 werknemers en 45 vo-, mbo- en hbo-docenten bijgeschoold in het gebruiken van robots die samenwerken met werknemers en automatisch geleidende voertuigen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van augmented of virtual reality. En 25 docenten zullen in professionele leergemeenschappen lesmateriaal ontwikkelen om studenten te onderwijzen en om op te schalen naar een online aanbod van Leven Lang Ontwikkelen modules voor 23+ (ex) werkenden, aansluitend bij de Human Capital Akkoord Zuid-Holland. 

Passend MBO een leven lang voor Food & Agrologistiek (Bleiswijk / Vlaardingen) 

Dit Leven Lang Ontwikkelen-project richt zich op een passend MBO-aanbod voor leven lang ontwikkelen (LLO) in de food- & agrologistieksector.  MRDH ondersteunt dit LLO-project  dmet een projectbijdrage van € 70.000.

Als gevolg van innovaties op het gebied van digitalisering, circulair werken en energietransitie veranderen deze sectoren. Het is dus belangrijk dat bestaand personeel de juiste vaardigheden heeft en houdt om aan het werk te blijven. Maar ook dat zij-instromers en uitkerings- en bijstandsgerechtigden de kans hebben om aan de slag te gaan in deze sectoren. Daarom richt dit project zich op het opleiden van specifiek deze doelgroepen. Zo ontstaat er een meer inclusieve arbeidsmarkt in deze sectoren en worden de arbeidstekorten opgevuld. Om te voorzien in een passend MBO-aanbod voor een leven lang ontwikkelen, worden in nauwe afstemming met het bedrijfsleven,  vijf Beroeps Begeleidende Leerweg- opleidingen en zeven trajecten voor deelcertificaten ontwikkeld.

Let’s change the face of food waste/ Leren over tegengaan voedselverspilling (Vlaardingen)

Dit Leven Lang Ontwikkelen-project maakt de bewustwording van voedselverlies en -verspilling bij studenten, docenten en mkb-medewerkers inzichtelijk. Samen werken aan oplossingen in praktijkcases. Mkb-medewerkers van voedselproductiebedrijven worden hierbij gekoppeld aan mbo-studenten van Albeda en Zadkine. Deelnemers leren hoe zij zelf op concrete wijze kunnen bijdragen aan oplossingen voor voedselverlies en -verspilling en hoe zij nieuwe kennis en inzichten kunnen opdoen over deze thema’s. Aan het einde van het programma is een netwerk van 50 bedrijven gecreëerd. Deze bedrijven committeren zich aan dit project door deelname als jury, het verzorgen van gastcolleges, het leveren van reststromen, deelname aan masterclasses of door het bedrijf open te stellen voor bedrijfsbezoeken. Om dit project uit te voeren wordt een consortium gecreëerd bestaande uit vijf partijen: ROC Zadkine, het Albeda college, IntelligentFood, Verstegen Spices & Sauces en Europastry.  Ook wordt samenwerking gezocht met de Food Innovation Academy (FIA) in Vlaardingen en de Reststromenhub van Dutch Fresh Port. MRDH ondersteunt dit LLO-project met een projectbijdrage van € 265.480,-

Dutch Fresh Port Werkt! (Barendrecht)

Het Leven Lang Ontwikkelen-project Dutch Fresh Port Werkt! richt zich op om- en bijscholen van werknemers in de verslogistiek.  Dit jobcentre wordt een centrale plek voor zowel werkgevers als werknemers om personele vraagstukken gezamenlijk op te lossen.  MRDH ondersteunt dit LLO-project met een projectbijdrage van € 220.000.

Dutch Fresh Port in Barendrecht-Ridderkerk is dé verslogistieke hotspot van Europa. Dutch Fresh Port verbindt mainports, productie, bedrijventerreinen en steden regionaal, nationaal en met de wereld.Mett een omzet van 6 miljard euro en 4.000 banen is DFP een van de top economische clusters in Nederland en binnen de metropoolregio een belangrijke speler in de verslogistiek. Daarom ondersteunt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Dutch Fresh Port met projectbijdragen voor o.a. het Leven Lang Ontwikkelen-programma Dutch Fresh Port werkt!. MRDH ondersteunt dit LLO-project met een projectbijdrage van € 265.480,-

Dutch Fresh Port Werkt! is een jobcenter gericht op om- en bijscholen. Het wordt een centrale plek voor zowel werkgevers als werknemers om personele vraagstukken gezamenlijk op te lossen. Het jobcenter maakt werkzoekenden of omscholers ‘jobready’ (klaar voor de baan) door het verzorgen van zowel persoonlijke als vakgerichte trainingen in zogeheten ontwikkelstraten.  Daarvoor zet Dutch Fresh Port Werkt! twee ontwikkelstraten op waar 150 kandidaten per jaar skills gericht leren en werken. Daarnaast worden tenminste 15 medewerkers van AGF/logistieke bedrijven getraind tot leermeesters.  Bovendien wordt een door de AGF-sector erkend AGF-paspoort ontwikkeld, dat startkwalificaties vastlegt, groeipaden naar vacatures duidelijk maakt en vaardigheden uniformeert. Het AGF-paspoort geeft ook aan hoe werknemers bepaalde skills kunnen verbeteren of aanleren door middel van kortdurende opleiding en scholing. 

Living Lab Schiedistrict (Schiedam)

In het Leven Lang Ontwikkelen project van Living Lab SchieDistrict ondersteunen Hogeschool Rotterdam en gemeente Schiedam samen met hbo- en mbo-studenten,  ondernemers en medewerkers van mechatronicabedrijven om op een waardevolle manier te leren, bij te scholen en te innoveren. MRDH ondersteunt dit LLO-project met een projectbijdrage van € 110.00

Het Schiedistrict gebied vormt één van de grootste bedrijventerreinen van West-Europa, waar nu al ongeveer 25.000 mensen werkzaam zijn. Met de vele aansprekende ondernemingen in de maakindustrie is dit gebied een economische motor voor de regio. De maakindustrie op deze bedrijventerreinen staat te springen om personeel.

Het Living Lab SchieDistrict, een aanpak van Hogeschool Rotterdam en gemeente Schiedam, heeft tot doel om ondernemers en medewerkers van mechatronica bedrijven samen met HBO- en MBO-studenten te ondersteunen om op een waardevolle manier te leren, bij te scholen (medewerkers) en te innoveren. Door het bieden van een (open) innovatie werkplaats voor experimenteren, co-creatie en learning-by-doing, door het realiseren van innovatieprojecten, die bijdragen aan het oplossen van relevante maatschappelijke vraagstukken en door bedrijven ondersteuning te bieden in de bijscholing van medewerkers.

Het Living Lab Schiedistrict helpt daarnaast bij het vinden van meer personeel door studenten en bedrijven met elkaar te verbinden. Je kunt het Living Lab zien als innovatie-werkplaats met als doel het huidige Schiedistrict om te vormen tot een 'innovatief en toekomstbestendig gebied voor werken, leren, verblijven en wonen.'

Next health care professional  (Rotterdam)

In het Leven Lang Ontwikkelen-programma Next Health Care professional werken onderwijs- en zorginstellingen intensief samen om zorgpersoneel digitaal vaardig te maken. De MRDH steunt dit Leven Lang Ontwikkelen-initiatief met een projectbijdrage van €200.000.

IT Campus Rotterdam is sinds 2021 gestart met de eerste fase van het programma Next Health Care professional. Daarin werken onderwijs- en zorginstellingen intensief samen om zorgpersoneel digitaal vaardig te maken. Er is op dit moment een groot personeelstekort in de zorg, maar met digitalisering kunnen we dit probleem deels oplossen en zorg toegankelijk en betaalbaar houden. Daarnaast helpt nieuwe technologie patiënten om de regie over hun eigen zorg te krijgen. Zo kunnen ze met hulp van thuismonitoring en beeldbellen hun eigen tijd indelen. Met name voor patiënten met een chronische aandoening (zoals diabetes, hartziekten en longaandoeningen) maakt dat het leven makkelijker: zij kunnen hun ziekte soepeler combineren met werk en privétaken en blijven daardoor productiever én gezonder.

Leven Lang ontwikkelen in de zorg (Maassluis-Schiedam-Vlaardingen)

Dit Leven Lang Ontwikkelen-project biedt duurzame en innovatieve oplossingen voor het tekort aan zorgpersoneel en is een samenwerking van regiogemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen met onderwijs- en zorginstellingen en een zorgverzekeraar.  MRDH ondersteunt dit LLO-project et een projectbijdrage van € 148.550

Het tekort aan goed opgeleid zorgpersoneel zal de komende jaren sterk toenemen door alle ontwikkelingen in onze samenleving.  Om te komen tot duurzame en innovatieve oplossingen voor het tekort aan zorgpersoneel zijn Maassluis, Schiedam en Vlaardingen een samenwerking gestart met onderwijs (Lentiz, Albeda College, Hogeschool Rotterdam), zorginstellingen (Argos Zorggroep, Franciscus Vlietland, Frankenland en Zonnehuisgroep) en zorgverzekeraar DSW. Deze partners zijn vertegenwoordigd in de Zorg Innovatie Academie Vlaardingen (ZIA) en bundelen hun expertise, kennis, ervaring en faciliteiten. Doel van dit project, als bouwsteen van de ZIA in Vlaardingen, is mensen te verleiden tot een carrière in de zorg met als einddoel een diploma op niveau 3 (Verzorgende Individuele Gezondheidszorg niveau 3, VIG3). Op dit niveau zijn de tekorten namelijk het grootst. Dit project zorgt voor een laagdrempelige instroom en doorstroom in de zorgsector met erkende deelcertificaten. Kortom: een leven lang ontwikkelen in de zorg.