Wie zijn we

Wij zijn de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Om de huidige en toekomstige generaties een plek te bieden waar welvaart en welzijn goed samenvloeien, is samenwerking noodzakelijk. Digitalisering, wonen, werken, verkeer en duurzaamheid zijn immers uitdagingen die verder gaan dan de gemeentegrens. Het succes van een stedelijke regio bepaalt de economische kracht van dat gebied en zelfs van het land. Om het economisch vestigingsklimaat te versterken en de bereikbaarheid te verbeteren, bundelen de 21 gemeenten hun kennis en krachten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Ambities

Met 21 gemeenten, 2,4 miljoen mensen, 1,2 miljoen banen met werk voor 13,5% van de Nederlanders en een bijdrage van 15% aan het BNP is de metropoolregio een regio die er toe doet.  Met onder meer de havenindustrie, de glastuinbouw, het hightech cluster en de cyber security sector is de metropoolregio Rotterdam Den Haag belangrijk voor de Nederlandse economie. Ook als nationaal en internationaal bestuurlijk centrum. Bovendien heeft de regio, met Europese topuniversiteiten, hogescholen en veel hbo- en mbo-opleidingen, de kennis van nu en de toekomst in huis. Voor een grootstedelijke regio waar het goed wonen, werken en recreëren is, heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zichzelf twee belangrijke ambities gesteld: het vernieuwen van economie en het verbeteren van de bereikbaarheid. 

Vernieuwen economie

Het stimuleren van werkgelegenheid en het versterken van de aantrekkingskracht vereist economische en technologische vernieuwing. Daarvoor is intensieve samenwerking nodig tussen overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Zo vernieuwen we de economie.

Verbeteren bereikbaarheid

Bij een vitale economie moet het economisch hart wel blijven kloppen. Bewoners, bezoekers en zakelijk verkeer moet zich gemakkelijk kunnen verplaatsen. En dat vereist investeringen in openbaar vervoer, fietspaden, autowegen en in innovatieve mobiliteitsdiensten.

Vervoerregio

Op 11 november 2014 hebben alle gemeenten ingestemd met de Gemeenschappelijke Regeling MRDH.  Na akkoord door de Eerste Kamer met de opheffing van de stadsregio's (17 december 2014), is de MRDH op 19 december 2014 officieel van start gegaan.

Het Rijk gaf de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) de status van vervoerregio en daarmee ook wettelijke taken rond verkeer en vervoer. De MRDH is bovendien directe ontvanger van de rijksmiddelen voor regionaal verkeer en vervoer. Om die reden is de MRDH opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de 21 gemeenten. De MRDH gaat over het toekennen van regionale OV-consessies en het doen van investeringen in de infrastructuur. Gezamenlijk bepalen de 21 gemeenten welke investeringen in bereikbaarheid nodig zijn. In de stedelijke gebieden zetten we vooral in op hoogwaardige OV- en betere fietsverbindingen.  En in de minder dichtbevolkte gebieden liggen de oplossingen vooral bij het gebruik van de fiets, de auto én het maatwerkvervoer.

MRDH, de organisatie

De 21 gemeenten vormen met elkaar het bestuurlijke samenwerkingsverband Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Burgemeesters, wethouders en raadsleden vervullen allen een belangrijke taak in de diverse besturen en commissies binnen de MRDH. Aan het begin van elke nieuwe bestuursperiode (elke vier jaar) stelt het bestuur een regionale strategische agenda vast, van waaruit de regionale vraagstukken worden opgepakt. 

Een compacte netwerkorganisatie ondersteunt vanuit het kantoor aan de Westersingel in Rotterdam,  de deelnemende gemeenten en verbindt kennis en capaciteit van deze gemeenten en de andere partners met elkaar.

Samenwerken maakt sterker

Samen werken we aan een regio die een grote en groeiende bijdrage levert aan de welvaart van ons land en het welzijn van haar inwoners. Dat zijn opgaven die verder gaan dan de gemeentegrens. Daarvoor onderkennen en benutten we elkaars kwaliteiten en gaan we de verbinding aan: met elkaar, voor elkaar.