Wie zijn we

Wij zijn de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Om de huidige en toekomstige generaties een plek te bieden waar welvaart en welzijn goed samenvloeien, is samenwerking noodzakelijk. Digitalisering, wonen, werken, verkeer en duurzaamheid zijn immers uitdagingen die verder gaan dan de gemeentegrens. Het succes van een stedelijke regio bepaalt de economische kracht van dat gebied en zelfs van het land. Om het economisch vestigingsklimaat te versterken en de bereikbaarheid te verbeteren, bundelen de 21 gemeenten hun kennis en krachten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Ambities

Met 21 gemeenten, 2,4 miljoen mensen, 1,2 miljoen banen met werk voor 13,5% van de Nederlanders en een bijdrage van 15% aan het BNP is de metropoolregio een regio die er toe doet.  Met onder meer de havenindustrie, de glastuinbouw, het hightech cluster en de cyber security sector is de metropoolregio Rotterdam Den Haag belangrijk voor de Nederlandse economie. Ook als nationaal en internationaal bestuurlijk centrum. Bovendien heeft de regio, met Europese topuniversiteiten, hogescholen en veel HBO- en MBO-opleidingen, de kennis van nu en de toekomst in huis. Voor een grootstedelijke regio waar het goed wonen, werken en recreëren is, heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zichzelf twee belangrijke ambities gesteld: het vernieuwen van economie en het verbeteren van de bereikbaarheid. 

Vernieuwen economie

Het stimuleren van werkgelegenheid en het versterken van de aantrekkingskracht vereist economische en technologische vernieuwing. Daarvoor is intensieve samenwerking nodig tussen overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Zo vernieuwen we de economie.

Verbeteren bereikbaarheid

Bij een vitale economie moet het economisch hart wel blijven kloppen. Bewoners, bezoekers en zakelijk verkeer moet zich gemakkelijk kunnen verplaatsen. En dat vereist investeringen in openbaar vervoer, fietspaden, autowegen en in innovatieve mobiliteitsdiensten.

Vervoerregio

Het Rijk gaf de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de status van vervoerregio en daarmee ook wettelijke taken rond verkeer en vervoer. De Metropoolregio is bovendien directe ontvanger van de rijksmiddelen voor regionaal verkeer en vervoer. Om die reden is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag ook opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de 21 gemeenten.  

MRDH, de organisatie

De 21 gemeenten vormen met elkaar het bestuurlijke samenwerkingsverband Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Burgemeesters, wethouders en raadsleden vervullen allen een belangrijke taak in de diverse besturen en commissies binnen de MRDH. Aan het begin van elke nieuwe bestuursperiode (elke vier jaar) stelt het bestuur een regionale strategische agenda vast, van waaruit de regionale vraagstukken worden opgepakt. De huidige strategische agenda loopt tot en met 2022

Een compacte netwerkorganisatie ondersteunt vanuit het kantoor aan de Westersingel in Rotterdam,  de deelnemende gemeenten en verbindt kennis en capaciteit van deze gemeenten en de andere partners met elkaar.

Samenwerken maakt sterker

Samen werken we aan een duurzame en internationaal concurrerende metropoolregio met een aantrekkelijk landschap en een infrastructureel netwerk dat woonkernen, werklocaties en voorzieningen goed verbindt.

 

Het organogram laat zien hoe de organisatie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is opgebouwd en wat we doen. Bureau Interne Dienstverlening BID Bureau Financiën & Control BFC Bureau Strategie & Bestuur BSB Afdeling Openbaar Vervoer OV Afdeling Verkeer VK Afdeling Economisch Vestigingsklimaat EV Secretaris / Algemeen Directeur

Afkortingen van de afdelingen

BID : Bureau Interne Dienstverlening

BFC : Bureau Financiën & Control

BSB : Bureau Strategie & Bestuur

OV : Afdeling Openbaar Vervoer

VK : Afdeling Verkeer

EV : Afdeling Economisch Vestigingsklimaat