Bijdrageregeling economisch vestigingsklimaat

Bijdragen om economische kracht te versterken

De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat  van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag verleent bijdragen aan projecten die de economische kracht en het woon- en leefklimaat van de metropoolregio Rotterdam Den Haag verder versterken.

Een voorwaarde voor het verkrijgen van een bijdrage is dat projecten bijdragen aan de versterking van één of meer van de doelen Vernieuwen Economie van de strategische agenda MRDH 2022, te weten:

  1. stimuleren van innovatie en economische groei;
  2. verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt;
  3. ruimte om te werken;
  4. stimuleren van groen en recreatie als vestigingsfactor;
  5. goede digitale connectiviteit;
  6. meer regionale samenwerking bij de energietransitie;

De Bestuurscommissie kan in aanvulling hierop bijdragen verstrekken voor zover deze passen binnen de overige doelen van de strategische agenda MRDH 2022 en opgenomen zijn binnen de begroting van het programma Economisch vestigingsklimaat.

Wie kan een projectbijdrage aanvragen?

Gemeenten die onderdeel uit maken van het samenwerkingsverband Metropoolregio Rotterdam Den Haag kunnen een projectbijdrage aanvragen. Het aanvraagformulier is te vinden aan de rechterkant van deze pagina. Voor declaraties en eindverantwoordingen gelden de voorwaarden in de beschikkingsbrief. Het volledige besluit vindt u op: decentrale.regelgeving.overheid.nl