Privacy en AVG

Persoonsgegevens die u via deze website of op een andere wijze aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) verstrekt, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag hanteert de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgenomen bepalingen over persoonsgegevensbescherming.  De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft een uitvoeringsverordening waarin concreet staat op welke wijze de MRDH de AVG toepast.

De uitvoeringsverordening MRDH-AVG houdt onder meer in:

Persoonsgegevens worden door of namens de MRDH verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de AVG.

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de eigen bedrijfsvoering van de MRDH of daaraan verbonden (overheids)instellingen.

De MRDH stelt nooit persoonsgegevens ter beschikking aan derden voor andere doeleinden, anders dan door middel van een wettelijke verplichting daartoe.

Voor inzage, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u per post een verzoek indienen bij de MRDH. Dit doet u via het formulier zoals opgenomen in de MRDH-AVG.

In uw verzoek geeft u concreet aan om welke persoonsgegevens het gaat en of u inzage, aanpassing of verwijdering van deze persoonsgegevens wenst. Zonder een dergelijke motivering, kan de MRDH uw verzoek niet in behandeling nemen.

De MRDH laat persoonsgegevens ook verwerken bij derden. Met deze derde partijen heeft de MRDH bewerkingsovereenkomsten afgesloten, waarmee deze partijen aangeven te werken conform de AVG.

Vanwege de mogelijke verwerking door derden, duurt het minimaal zes weken voordat u antwoord ontvangt op uw verzoek.

Lees hier de officiĆ«le privacyverklaring van de MRDH.