Vernieuwen economie

Het vernieuwen van de economie 

Het stimuleren van werkgelegenheid en het versterken van de aantrekkingskracht van de regio vereist economische en technologische vernieuwing. Daarvoor is intensieve samenwerking nodig tussen overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Zo vernieuwen we de economie.

Uitvoeringplan Economisch Vestigingsklimaat 2024

In de Strategische Agenda 2023- 2026 zijn voor de kerntaak ‘Versterken van het economisch vestigingsklimaat twee opdrachten vastgesteld: ‘Toekomstbestendige economie stimuleren’ en ‘Vernieuwen van werklocaties’. Voor het uitvoeren van deze twee opdrachten stelde de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat 13 december het Uitvoeringsprogramma EV 2024 vast.

Dit uitvoeringsprogramma richt zich op het aanpakken van de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het verhogen van de (innovatieve) productiviteit en bedrijvigheid, en een samenhangend ruimtelijk-economisch beleid. In 2024 worden belangrijke opdrachten uitgevoerd die mogelijk invloed hebben op toekomstige activiteiten. De herziening van de bijdrageregeling, monitoring van voorlopige resultaten van 2024 (EV), en de afronding van onderzoeken en verkenningen staan centraal. Deze stappen zijn cruciaal om een solide basis te leggen voor de komende jaren en de voortgang van economische vernieuwing te waarborgen. Met deze aanpak speelt de MRDH in op de dynamiek van de veranderende economie en transities, en zet concrete stappen richting een duurzame, welvarende, en aantrekkelijke regio voor haar inwoners en bedrijven. Het Uitvoeringsprogramma EV 2024 leest u hier.