Zienswijzen en consultaties

In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat voor een aantal belangrijke besluiten een zienswijzeprocedure geldt. Voordat besluitvorming over de betreffende onderwerpen plaatsvindt in de bestuurscommissie of het algemeen bestuur, worden de gemeenteraden tenminste acht weken in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven. Naast eventuele zienswijzeprocedures zijn er ook onderwerpen die we ter consultatie voorleggen aan de regiogemeenten.

Lopende zienswijzen

 

Ontwerpbegroting 2025: van 25 april t/m 17 juli 2024

Het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) nodigt de gemeenteraad uit om zijn zienswijze uiterlijk 17 juli 2024 aan de MRDH kenbaar te maken met betrekking tot de Ontwerpbegroting MRDH 2025:
 

De wettelijke termijn van 12 weken nemen wij hierbij in acht. Het concept en definitieve zienswijze kunnen per e-mail worden verstuurd aan Niels van den Beukel (n.vandenbeukel@mrdh.nl). Een tijdige zienswijze helpt ons om uw zienswijze inhoudelijk goed te kunnen behandelen.

Indien uw gemeente de uiterste termijn voor een definitieve reactie onverhoopt niet haalt, verzoeken wij u dit tijdig met ons af te stemmen (via Niels van den Beukel: n.vandenbeukel@mrdh.nl). Ook voor eventuele vragen over de Ontwerpbegroting 2025 kunt u met Niels van den Beukel contact opnemen.
 

Verordening verstrekking leningen bussen en stallingen vervoersautoriteit MRDH

van 17 juni t/m 23 september 2024

Het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) nodigt de gemeenteraad uit om zijn zienswijze uiterlijk 23 september 2024 aan de MRDH kenbaar te maken met betrekking tot de verordening verstrekking leningen voor bussen en stallingen Vervoersautoriteit MRDH. Vanwege het zomerreces is de zienswijzeprocedure verlengd tot 14 weken.

  1. Aanbiedingsbrief 
  2. Concept verordening verstrekking leningen voor bussen en stallingen Vervoersautoriteit MRDH
  3. Toelichtende tekst
  4. Busstallingenlocaties

De zienswijze kan per e-mail worden verstuurd aan Gert-Jan den Toom: g.dentoom@mrdh.nl