Zienswijzen en consultaties

In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat voor een aantal belangrijke besluiten een zienswijzeprocedure geldt. Voordat besluitvorming over de betreffende onderwerpen plaatsvindt in de bestuurscommissie of het algemeen bestuur, worden de gemeenteraden tenminste acht weken in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven. Naast eventuele zienswijzeprocedures zijn er ook onderwerpen die we ter consultatie voorleggen aan de regiogemeenten.

Lopende zienswijzen 

Er zijn op dit moment geen lopende zienswijzen.

Lopende consultaties

Er zijn op dit moment geen onderwerpen voor consultatie.