Zienswijzen en consultaties

In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat voor een aantal belangrijke besluiten een zienswijzeprocedure geldt. Voordat besluitvorming over de betreffende onderwerpen plaatsvindt in de bestuurscommissie of het algemeen bestuur, worden de gemeenteraden tenminste acht weken in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven. Naast eventuele zienswijzeprocedures zijn er ook onderwerpen die we ter consultatie voorleggen aan de regiogemeenten.

Lopende zienswijzen 

Zienswijze ontwerp wijziging Gemeenschappelijke Regeling MRDH

Wij nodigen de gemeenteraad uit om zijn zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot het ontwerp voor de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling MRDH.

De zienswijzestukken

Onderstaand treft u de aanbiedingsbrief behorende bij deze uitvraag aan alsmede de bijlagen.

Aanbiedingsbrief zienswijze wijziging Gemeenschappelijke Regeling

  1. Concept ontwerp gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling
  2. Was/wordt lijst van de gewijzigde wet, met consequenties
  3. Was/wordt lijst huidige GR afgezet tegen concept ontwerp GR
  4. Artikelsgewijze (inhoudelijke) toelichting op de was/wordt lijst
  5. a Advies Ac's concept wijziging GR
  6. 5. b Reactie AB inzake advies concept wijziging GR

Reactietermijn

Wij vragen u om uw zienswijze uiterlijk 13 november 2023 schriftelijk kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de MRDH. U kunt uw concept en definitieve zienswijze per e-mail richten aan Esther Westerbeek via e.westerbeek@mrdh.nl.

Lopende consultaties

Er zijn op dit moment geen onderwerpen voor consultatie.