Subsidies Vervoersautoriteit

Subsidies Vervoersautoriteit MRDH

De Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag verleent subsidies voor verkeer- en vervoerprojecten. Het gaat om subsidies voor aanleg van infrastructuur, het beïnvloeden van rij- en reisgedrag, exploitatie van het openbaar vervoer, verbeteren van de verkeersveiligheid, ketenmobiliteit en voor pilots. Deze subsidies worden voornamelijk bekostigd vanuit de BDU-gelden. Een voorwaarde voor het verkrijgen van een subsidie is dat het een regionaal doel moet bevorderen of dienen, zoals beschreven in de Strategische Agenda.

Subsidieverordening 

Op 1 januari 2024 is de vigerende Subsidieverordening Vervoersautoriteit in werking getreden. Aanvullende regels zijn vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Vervoersautoriteit. Voor sommige beleidsvelden is nog niet bekend hoe een subsidieaanvraag getoetst kan worden. Als het beleid daarvoor is uitgewerkt, dan wordt dit met een besluit van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit opgenomen in de Uitvoeringsregeling.

Wie kan subsidie aanvragen?

Diverse partijen in de metropoolregio kunnen, mits vooraf aangemeld, subsidies aanvragen voor verkeer- en vervoerprojecten. Een aanvrager moet een openbare weg in beheer hebben, of namens de wegbeheerder opdrachtgever zijn, of betrokken zijn bij beïnvloeding van gedrag in het verkeer:

  • gemeenten die deelnemen aan de MRDH;
  • concessiehouders openbaar vervoer;
  • andere publiekrechtelijke rechtspersonen of privaatrechtelijke rechtspersonen.

Kleine projecten vooraf aanmelden

Het proces van subsidie begint met een aanmelding van een project. U kunt tot 31 juli van ieder jaar kleine projecten (maximaal € 5 miljoen) aanmelden. Hiervoor hebben we een intakeformulier, die u vindt in de sidebar. Na toetsing door de MRDH worden goedgekeurde projecten opgenomen in het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa). Vermelding in het IPVa is de basis voor u om subsidie aan te kunnen vragen. Het meest actuele overzicht van kleine projecten binnen het IPVa treft u aan in de sidebar.

Voor projecten uit de programma's R-net, prioritaire Metropolitane fietsroutes en doorstromingsmaatregelen OV in het IPVa is geen aanmelding vooraf nodig. Meer informatie over deze programma's vindt u bij 'Documenten' in de sidebar.

Dit is een infographic van het Subsidiesproces MRDH voor kleine projecten uit het IPVa.

Dit is een infographic van het Subsidieproces voor kleine projecten uit het IPVa.

Subsidieaanvragen

Staat uw project in een van programma's van het IPVa, dan kunt u subsidie aanvragen via het mailadres subsidieaanvraag@mrdh.nl. De subsidieaanvraag is vormvrij, maar behoort te voldoen aan artikel 22 van de subsidieverordening. 

Declaratie en eindverantwoording

Uw verzoek tot vaststelling (de eindverantwoording) van een subsidie mailt u naar vaststelling@mrdh.nl. Voor declaraties en eindverantwoordingen gelden de voorwaarden in de beschikkingsbrief.

Subsidies van 2017 en eerder

Voor informatie over de subsidies die in 2017 of eerder zijn aangevraagd en verstrekt volgens verordeningen “subsidieverordening stadsregio Rotterdam” en “Subsidieverordening Mobiliteitsfonds Haaglanden” neemt u contact met team Subsidies.