Subsidies Vervoersautoriteit

Subsidies Vervoersautoriteit MRDH 2020

De Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag verleent subsidies voor verkeer- en vervoerprojecten. Het gaat om subsidies voor aanleg van infrastructuur, het beïnvloeden van rij- en reisgedrag, exploitatie van het openbaar vervoer en voor sommige pilots. Deze subsidies worden voornamelijk bekostigd vanuit de BDU–gelden. Een voorwaarde voor het verkrijgen van een subsidie is dat het een regionaal doel moet bevorderen of dienen, zoals beschreven in de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid (UAB).

Subsidies Programma Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021

Op 8 juli 2020 treedt het programma Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 in werking na vaststelling in de bestuurscommissie Vervoersautoriteit. Voor deze subsidieregeling werkt de MRDH samen met het Rijk. 
De termijn waarbinnen de aanvragen voor deze subsidieregeling kunnen worden ingediend loopt van 1 juli tot 20 augustus 2020.
De aanvragen voor projecten die bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid lopen via de MRDH. De MRDH behandelt deze aanvragen op volgorde van binnenkomst, bundelt deze en verzorgt de verzending naar het Rijk. Daarnaast kan de MRDH ook aanvullend subsidie verstrekken voor de ingediende projecten. Het programma is voor de periode 2020-2021 een aanvulling op de geldende Uitvoeringsregeling Vervoersautoriteit. Meer informatie over de subsidies vanuit het Programma Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021.
 

Subsidieverordening MRDH

Op 1 januari 2018 is de vigerende Subsidieverordening Vervoersautoriteit in werking getreden. Aanvullende regels zijn vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Vervoersautoriteit. Voor sommige beleidsvelden is nog niet bekend hoe een subsidieaanvraag getoetst kan worden. Als het beleid daarvoor is uitgewerkt, dan wordt dit met een besluit van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit opgenomen in de Uitvoeringsregeling.

Wie kan subsidie aanvragen?

Diverse partijen in de metropoolregio kunnen subsidies aanvragen voor verkeer- en vervoerprojecten. Een aanvrager moet een openbare weg in beheer hebben, of namens de wegbeheerder opdrachtgever zijn, of betrokken zijn bij beïnvloeding van gedrag in het verkeer:

  • gemeenten die deelnemen aan de MRDH;
  • concessiehouders openbaar vervoer;
  • andere publiekrechtelijke rechtspersonen of privaatrechtelijke rechtspersonen.

Subsidies vooraf aanmelden

Subsidie kan pas worden aangevraagd nadat een project in het investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa, bijlage 2 van de Begroting 2020) is opgenomen. De aanmeldingen van deze projecten zijn afgelopen jaar gedaan met een ingevuld projectintakeformulier.
De bestuurscommissie Vervoersautoriteit heeft op 16 december 2020 een aantal lijsten geactualiseerd die voor de aanvraag van subsidie van belang zijn:

Subsidieaanvragen

U kunt uw subsidieaanvragen bij voorkeur op het mailadres subsidieaanvraag@mrdh.nl indienen. De subsidieaanvraag is vormvrij, maar behoort te voldoen aan artikel 22 van de subsidieverordening.

Declaratie en eindverantwoording

Voor declaraties en eindverantwoordingen gelden de voorwaarden in de beschikkingsbrief.
Alle nieuwe subsidieverleningen worden met een instructie verzonden, waarin onder andere de digitale weg beschreven staat.

Uitleg van het subsidieproces

Het totale subsidieproces, waarvan onderdelen hierboven zijn beschreven, bevat een aantal stappen die in de juiste volgorde doorlopen moeten worden. Bovenstaand subsidieschema is een visuele ondersteuning van de benodigde processtappen.
Het subsidieschema is van toepassing voor de 'kleine projecten', maar ook voor de bij R-net, Prioritaire Metropolitane fietsroutes en ITS opgesomde projecten.
Voor Automatisch Vervoer op de Last Mile (AVLM) en KTA MoVe 2020 wijken de processen af.  Voor deze twee programma’s zijn nog geen schema’s beschikbaar.

Subsidies van 2017 en eerder

Voor informatie over de subsidies die in 2017 of eerder zijn aangevraagd en verstrekt volgens  verordeningen “subsidieverordening stadsregio Rotterdam” en “Subsidieverordening Mobiliteitsfonds Haaglanden” kunt u deze pagina bekijken. De onder die verordeningen verleende subsidies worden ook vastgesteld volgens die verordeningen.