Bestuur

Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag

In de metropoolregio Rotterdam Den Haag werken 21 gemeenten samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid en het vernieuwen van de economie. Met elkaar vormen deze 21 gemeenten het bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Voor het overleg tussen de 21 gemeenten en het nemen van besluiten kent de MRDH de volgende besturen en commissies: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de bestuurscommissie Vervoersautoriteit (Va), de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV). In deze gremia nemen bestuurders uit de 21 gemeenten deel. De vergaderingen worden inhoudelijk voorbereid door de ambtelijk overleggen Va en EV.  In onderstaande video wordt duidelijk hoe de gemeenten in de verschillende gremia samenwerken. 

Raadsleden

Het algemeen bestuur heeft zowel voor de Vervoersautoriteit en als voor het Economisch Vestigingsklimaat een adviescommissie ingesteld. Daarnaast bestaat er ook een rekeningcommissie. Elk van deze drie commissies heeft een adviserende rol. Aan deze commissies nemen de raadsleden uit de 21 gemeenten deel.

Besluitvorming

In de gemeenschappelijke regeling en de verschillende verordeningen en regelingen van de MRDH staat hoe de MRDH de diverse besluiten neemt. Het algemeen bestuur bepaalt vooral de kaders van het beleid, onder meer door jaarlijks de begroting vast te stellen. De bestuurscommissies nemen het overgrote deel van de (inhoudelijke) besluiten voor hun rekening. 
De bekendmakingen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag worden gepubliceerd op de website overheid.nl.

Spreekrecht

Inwoners van de metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben spreekrecht. Tijdens de openbare vergaderingen van de MRDH mogen zij daar gebruik van maken. Inspreken is mogelijk als de inwoner een belang heeft bij een onderwerp dat op de agenda van de vergadering staat.

Spreekrecht is mogelijk tijdens de vergaderingen van:

 1. algemeen bestuur;
 2. bestuurscommissie Vervoersautoriteit;
 3. bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat;
 4. adviescommissie Vervoersautoriteit;
 5. adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat;
 6. en de rekeningcommissie.  

Als u wilt inspreken zijn er 6 spelregels waar u zich aan moet houden:

 1. U heeft alleen spreekrecht voor onderwerpen die op de agenda staan.
 2. U moet zich minimaal 24 uur voor de vergadering als spreker aanmelden. Dat kan via het mailadres dat in de agenda van de betreffende vergadering staat. Agenda en vergaderstukken staan in de agenda.
 3. In de mail vermeldt u: uw naam, het onderwerp waarover u gaat spreken en het belang dat u heeft bij het onderwerp.
 4. U ontvangt een bevestigingsmail met eventueel aanvullende informatie.
 5. Bij de opening van de vergadering heeft u vijf minuten spreektijd.
 6. Zijn er meer sprekers, dan bepaalt de voorzitter de totale spreektijd en de volgorde van de sprekers.

Procedure zienswijze en consulatie

In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat voor enkele besluiten een zienswijzeprocedure geldt. Voordat een bestuurscommissie of het algemeen bestuur besluiten neemt over de betreffende onderwerpen, krijgen de gemeenteraden ten minste acht weken de gelegenheid om hun mening (zienswijze) te geven. Als de besluitvorming bij het algemeen bestuur ligt, start het dagelijks bestuur deze procedure rond de zienswijze. Ligt de besluitvorming bij de bestuurscommissie, dan start ook die commissie de procedure.  Naast zienswijzen zijn er ook onderwerpen die we ter consultatie voorleggen aan de regiogemeenten. Op deze pagina vindt u alle lopende zienswijzeprocedures en consultaties.