Verkeersmodel

Verkeersmodel geeft inzicht in verkeersstromen metropoolregio

Hoeveel verkeer of openbaar vervoer gaat er gedurende de gemiddelde werkdag door onze regio? En hoe ontwikkelt zich dat de komende jaren als er iets verandert op de wegen, fietspaden en OV-lijnen? Het regionale verkeer- en vervoermodel van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (V-MRDH) geeft hier antwoord op. Het verkeersmodel is een vereenvoudigde voorstelling van de werkelijkheid. Het is een hulpmiddel ter ondersteuning van de besluitvorming en de onderbouwing van verkeer-en vervoerprojecten, naast alle andere (politieke) argumenten.

Toepassing

Het verkeersmodel (V-MRDH) is bij uitstek geschikt om een samenhangend pakket van maatregelen of verschillende scenario’s, planalternatieven en varianten door te rekenen op mobiliteitseffecten en met elkaar te vergelijken. De MRDH gebruikt deze tool om het beleid door te rekenen en bij het doorrekenen van bijvoorbeeld MIRT-verkenningen. Gemeenten gebruiken het verkeersmodel om hun verkeersbeleid of bestemmingsplannen door te rekenen. De 21 gemeenten in de metropoolregio en regionale partijen zoals de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf hebben de mogelijkheid om het V-MRDH op te vragen om te gebruiken in eigen verkeer- en vervoerstudies. De laatste versie V-MRDH 3.0. vormt de basis voor het doorrekenen van plannen, maar gemeenten hebben altijd de mogelijkheid om onvolkomenheden of nieuwe inzichten te verwerken.

V-MRDH

Het verkeer- en vervoermodel van de MRDH bestaat uit computermodellen (Omnitrans) die de weg-, fiets- en OV-stromen beschrijven in de metropoolregio voor een gemiddelde werkdag. Dit kan voor de basis situatie (2020 voor Corona), maar het model kan ook inzicht geven in de toekomstige verkeersbelasting (2030 en 2040). Zo kunnen effecten op vervoersstromen worden berekend, veroorzaakt door toekomstige veranderingen in de wegen-, fiets- of openbaar vervoerstructuur (aanbodzijde) of door veranderingen in de ruimtelijke structuur van wonen, werken en voorzieningen (SEGS) (vraagzijde). 

Versie 3.0

De huidige versie van het verkeersmodel V-MRDH 3.0 beschrijft:

  • het aantal verplaatsingen voor de vervoerswijzen auto, fiets, openbaar vervoer (trein, metro, tram en bus)  
  • voor vijf verschillende motieven (woon-werk, zakelijk, woon-winkel, woon-school en overig) 
  • voor de ochtendspitsperiode (7.00-9.00 uur), avondspitsperiode (16.00-18.00 uur) en restdagperiode (alle overige uren van het etmaal) 
  • op een gemiddelde werkdag voor het basisjaar 2020 en de toekomstjaren 2030 en 2040. 

Daarnaast beschrijft het model het vrachtverkeer (met onderscheid tussen middelzwaar en zwaar vracht verkeer) voor deze jaartallen. Voor milieu-toepassingen heeft het V-MRDH een milieumodule die de werkdaggegevens omrekent naar weekdagcijfers. Het V-MRDH modelleert ook ketenverplaatsingen. Er worden in totaal vier voor/natransport-combinaties gemodelleerd (fiets-OV-lopen, lopen-OV-fiets, fiets-OV-fiets en lopen-OV-lopen). 

Welvaart en leefomgeving (WLO) en scenario's

Voor 2040 zijn twee WLO-referentiescenario’s bepaald: een hoog ruimtelijk scenario en een laag ruimtelijk scenario. De beleidsuitgangspunten/instellingen zijn gebaseerd op de WLO scenario’s Hoog en Laag van het Planbureau voor de Leefomgeving. In de referenties WLO 2040 Hoog en Laag is aangesloten bij de WLO-uitgangspunten en is alleen bestaand beleid meegenomen. Voor 2030 is alleen een hoog ruimtelijk WLO-scenario bepaald.

Stedelijke referentiescenario's

Het V-MRDH 3.0 heeft naast de referenties WLO 2030/2040 Hoog ook stedelijke referentiescenario’s 2030/2040H. De stedelijke referenties 2030/2040H zijn beleidsconsistenter, met name in hoogstedelijke gebieden, dan de referenties WLO 2030/2040 Hoog én er is beleid in opgenomen dat niet officieel is vastgesteld. In deze stedelijke referentie 2030/2040H scenario’s wordt rekening gehouden met verandering van het reisgedrag en reisvoorkeuren, waarbij mensen, meer dan in het WLO-scenario, met het Openbaar Vervoer en de fiets reizen en minder met de auto. 

Meer informatie over het V-MRDH vindt u in de technische rapportage van V-MRDH 3.0. Deze treft u aan rechts in de sidebar.

Aanvragen V-MRDH

Het regionale verkeer- en vervoermodel van de MRDH is geldig voor de metropoolregio Rotterdam Den Haag (en net daarbuiten). Het model heeft voldoende detailniveau om ook op de grotere wegen op lokaal gemeentelijk niveau de vervoerstromen te beschrijven en effecten door te rekenen. Het model is daarmee zowel geschikt om te gebruiken door regionale partijen (de MRDH, provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf, vervoerbedrijven) als door de 21 gemeenten in de metropoolregio.

Om het model te kunnen gebruiken, dient u het 'aanvraagformulier V-MRDH' uit de sidebar in te vullen en te verzenden. De voorwaarden treft u aan bij 'Documenten' in de sidebar. Deze voorwaarden moeten worden onderschreven door zowel de overheidsorganisatie die het V-MRDH opvraagt als het adviesbureau die de studie uitvoert.

Helpdesk

Het V-MRDH heeft een helpdesk. Deze is bedoeld om vragen over het V-MRDH te beantwoorden, om inhoudelijk ondersteuning te geven over de werking van het model voor gemeenten of adviesbureaus die in opdracht van gemeenten werken, en om op verzoek gegevens uit het model verstrekken. De helpdesk is te bereiken via het mailadres verkeersmodel@mrdh.nl of telefonisch:  06-31981381 (Miranca Seehöfer) / 06-24348390 (Igmar Coenen) / 06-34182106 (Robbert van der Kleij)

Updatemail

Met een updatemail worden alle belanghebbenden, betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte gebracht van (de activiteiten rond) het verkeersmodel van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Wilt u deze updates ook ontvangen? Stuur een e-mail met uw gegevens (naam, functie, bedrijfsnaam, e-mailadres) naar verkeersmodel@mrdh.nl.