CID-Binckhorst

gebiedsuitwerking

Werken aan bereikbaarheid en leefbaarheid CID-Binckhorst

Tot 2040 krijgt Den Haag er zo’n 100 duizend nieuwe inwoners bij. De helft van die nieuwkomers vindt een plek in het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst, het gebied tussen en rond de stations Den Haag Centraal, Den Haag HS en Laan van NOI. De groei van CID-Binckhorst biedt volop kansen voor ondernemerschap, talent en duurzame werkgelegenheid voor toekomstige generaties. Maar het heeft ook onvermijdelijk effect op onder meer de bereikbaarheid, de toegang tot werk en de leefbaarheid in het gebied.

Kansen voor duurzame bereikbaarheid

Bij het realiseren van nieuwe woningen en arbeidsplekken is het ook belangrijk te investeren in duurzame bereikbaarheid. Daarmee kun je stimuleren dat mensen andere vormen van vervoer boven hun eigen auto verkiezen. In opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag is voor de ontwikkeling van dit gebied de MIRT-verkenning CID-Binckhorst gestart.  

MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Vanuit dit programma werken overheden aan het veilig, bereikbaar en leefbaar houden van Nederland. Dat doen zij door te investeren in betere (water)wegen en beter spoor. De ontwikkeling van CID-Binckhorst is  onderdeel van het programma MoVe (zie hieronder voor een toelichting).

Zes aandachtspunten

In de MIRT-verkenning onderzoeken de partijen onder meer hoe je:

  1. de verstedelijking in dit gebied kunt realiseren;
  2. de economische kracht van de (inter)nationale toplocaties CID en Binckhorst kunt versterken door passende duurzame mobiliteit te realiseren;
  3. de bereikbaarheid van de zuidelijke Randstad kunt verbeteren, onder meer door het wegnemen van de knelpunten op het Rijswijkseplein en de Binckhorstlaan;
  4. bij de verstedelijking van CID-Binckhorst extra belasting van het hoofdwegennet kunt voorkomen;
  5. kunt werken aan snellere en directe railverbindingen naar de kust en Den Haag-Zuidwest (metropolitane schaalsprong);
  6. kunt bijdragen aan regionale ambities rond OV en fiets.

Voorkeursalternatief

Beter openbaar vervoer en uitbreiding van  fiets- en looproutes maken het gebied CID – Binckhorst leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar. Rijk en regio hebben afgesproken middelen te reserveren voor het voorgenomen voorkeursalternatief van een tramverbinding. Deze loopt van Den Haag Centraal via de Binckhorstlaan en Maanweg naar station Voorburg en vanaf de Binckhorstlaan via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk en Delft. De tramverbinding maakt de bouw van 35.000 woningen in CID - Binckhorst mogelijk.

Tegelijk worden de spoorviaducten tussen de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI aangepast en een aanvullend pakket bereikbaarheidsmaatregelen doorgevoerd.

Ook wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de woon- en leefkwaliteit in de woongebieden in Voorburg-West en Rijswijk. Definitieve besluitvorming vindt plaats in de colleges en raden van de betreffende gemeenten.

Mobiliteit en Verstedelijking

De zuidelijke Randstad krijgt er de komende jaren 400.000 nieuwe inwoners bij. Daarvoor zijn zo’n 240.000 nieuwe woningen nodig. Daarnaast blijven economische sectoren groeien als de Mainport Rotterdam, de Greenport West-Holland en de kennis- en diensteneconomie in en rond de steden. Met deze groei van bewoners en economie neemt ook de druk op de bereikbaarheid en de beschikbare ruimte toe. In het programma MoVe (mobiliteit en verstedelijking) werken rijk en regio samen aan oplossingen die nodig zijn bij de groei van mobiliteit, economie en verstedelijking.