Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Project

Fiets voor woon-werkverkeer

Meer mensen op de fiets naar het werk, dat is de ambitie van de 23 gemeenten in de metropoolregio. Hiervoor is een verbetering van de bestaande fietspaden tussen woongebieden en werklocaties nodig. Zo zetten we fiets in als oplossing voor nationale opgaven op het gebied van woningbouw en verstedelijking, bereikbaarheid, gezondheid, veiligheid, klimaat, duurzaamheid en leefbaarheid.

Binnenstedelijke fietspaden in 2040

Naast Metropolitane Fietsroutes, die lopen door meerdere gemeenten, willen de gemeenten en de MRDH samen de komende jaren ook de veelgebruikte routes tussen en in steden en dorpen verbeteren. Dit heet het ‘regionaal basisnetwerk fiets’. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is gevraagd aan alle provincies en vervoerregio’s in Nederland om in kaart te brengen wat er nodig is om voor 2040 al deze fietspaden uit het basisnet te verbeteren. Daarnaast is er speciale aandacht voor fietsstimulering, want naast goede fietspaden is het belangrijk dat er promotie voor fietsen is. Bijvoorbeeld via werkgevers.  

Opgave in metropoolregio Rotterdam Den Haag

In maart 2021 is een eerste inventarisatie gepresenteerd aan de staatssecretaris I&W. Voor de metropoolregio Rotterdam Den Haag betekent dit dat als alle fietspaden op het basisnetwerk een verbetering krijgen, er 1,5 miljard euro nodig is voor 800 km fietspad.

Ook stallingsplekken

Het blijft niet bij fietspaden alleen. Want fietsers moeten hun fiets of e-bike ook veilig ergens kunnen stallen. Op een OV-knooppunt bijvoorbeeld waar bus, tram, metro of trein bij elkaar komen en in het centrum waar je op de fiets naar toe gaat. Om dit in 2040 op orde te hebben zijn 90.000 extra stallingsplekken nodig. Goed voor een investering van 300 miljoen euro.

Verstedelijking in de regio

In de regio ligt een enorme verstedelijkingsopgave. Tot 2030 komen zo’n 400.000 nieuwe mensen in deze regio wonen. Om te zorgen dat die zich goed en snel van woon naar werk kunnen verplaatsen, zijn investeringen in de fiets nodig. Goede fietspaden dragen eraan bij dat meer mensen voor ritten tot circa 15 kilometer de fiets pakken. Het is ook nog eens gezond en het levert een bijdrage aan duurzame mobiliteit.

Rijk aan zet

In het najaar van 2021 volgt een nader uitgewerkt toekomstbeeld fiets, als basis voor toekomstige investeringsbeslissingen. Dit leidt tot een regionale fietsagenda voor de metropoolregio. Doel is om met deze agenda in de hand, voor de komende bestuursperiode afspraken te maken met het Rijk.