Nieuwe oeververbindingen regio Rotterdam

Gebiedsuitwerking

Bereikbaarheid optimaal houden

Rotterdam krijgt een nieuwe oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord. Na de Erasmusbrug en Willemsbrug komt er een derde verbinding bij. Goede bereikbaarheid is van essentieel belang voor de regio Rotterdam. Maar het wordt steeds drukker. Tot 2040 komen er bovendien 50.000 woningen bij om alle nieuwe inwoners te kunnen huisvesten. Daarmee komt de bereikbaarheid onder druk te staan. Daarom onderzochten Rijk en regio, waaronder de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, in de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam de mogelijkheden voor auto, openbaar vervoer en fiets. 

Voorkeursalternatief 

Op 10 november 2022 stelden Rijk en regio het voorkeursalternatief voor de MIRT-verkenning vast; een nieuwe brug over de Nieuwe Maas geschikt voor openbaar vervoer, fietsers, voetgangers en (beperkt) voor auto’s. Over de brug gaat hoogwaardig snel en frequent openbaar vervoer rijden tussen Kralingse Zoom en Zuidplein. Dit lost knelpunten in het verkeer en het openbaar vervoer in de regio Rotterdam op en maakt de bouw van 35.000 woningen aan de oostkant van Rotterdam mogelijk. Op de Algeracorridor (N210) worden kruisingen anders ingericht, zodat al het verkeer beter kan doorrijden. En op de A16, tussen de knooppunten Terbregseplein en Ridderkerk/Vaanplein, wordt de weg op een aantal plekken aangepast zodat het verkeer beter kan doorrijden. Zo kan de regio blijven groeien en zijn woningen, werk, onderwijs en voorzieningen beter bereikbaar voor iedereen. 

Nieuwe brug in Rotterdam 

De keus voor een nieuwe brug, waarover snel en frequent openbaar vervoer gaat rijden, is een belangrijke voorwaarde om tot aan 2040 ca. 35.000 woningen te bouwen in de Oostflank van de regio Rotterdam. De beoogde plek voor de brug over de Nieuwe Maas is tussen de Nesserdijk en de Burgerhoutstraat/Olympiaweg (‘Bocht A’). Uit de MIRT-verkenning blijkt dat hier de meeste voetgangers en fietsers de brug gaan gebruiken. De brug is geschikt voor alle soorten verkeer: openbaar vervoer, fietsers, voetgangers en (beperkt) voor auto’s. De brug biedt ruimte aan nood- en hulpdiensten en innovatieve (deel)mobiliteitsconcepten. Een nieuwe brug moet door schepen veilig en vlot te passeren zijn. Om dat te bereiken, zijn aanvullende maatregelen nodig. In de planuitwerkingsfase wordt dit verder onderzocht. 

Hoogwaardig openbaar vervoer Kralingse Zoom – Zuidplein

Over de brug gaat snel en frequent openbaar vervoer met tramkwaliteit rijden. Deze nieuwe hoogwaardige OV-lijn rijdt tussen Kralingse Zoom en Zuidplein, via EUR/Brainpark – De Esch – Stadionpark – Breeplein – Sandelingplein – Strevelsweg. Deze nieuwe verbinding past goed bij de toekomstige groei van Rotterdam en draagt bij aan het verminderen van de drukte in het openbaar vervoer.

Snelle busverbinding Rotterdam Centraal – Zuidplein

In de volgende fase wordt verder uitgewerkt hoe de bestaande busverbinding tussen Rotterdam Centraal en Zuidplein via de Maastunnel, vaker kan gaan rijden. In beide richtingen zal er dan elke 5 minuten een bus vertrekken. Reizigers kunnen zo makkelijk en snel van Zuidplein naar Rotterdam Centraal, en andersom. Op de ‘s-Gravendijkwal komt dan een nieuwe halte met een vlotte looproute tussen de bushalte, het EMC en de metrohalte.

Treinstation Stadionpark

Het huidige evenementenstation bij de Kuip wordt omgebouwd naar een nieuw treinstation Stadionpark. Van dit nieuwe station kunnen reizigers dagelijks gebruik maken. Er zullen 6 keer per uur Sprinters rijden in beide richtingen. In de toekomst kan dit groeien naar 8 Sprinters per uur.

Algeracorridor

Op de Algeracorridor (N210) worden verkeersknelpunten opgelost door kruisingen anders in te richten en de verkeerscapaciteit van de Algerabrug beter te benutten. Het Capelseplein wordt een ongelijkvloerse kruising. De kruising Ketensedijk wordt aangepast, zodat het verkeer beter kan doorrijden. De bestaande wisselstrook bij de kruising krijgt een directe aansluiting op de Algeraweg. Verder krijgt de Algeraweg een extra autorijstrook, vanaf de Algerabrug in de richting van het Capelseplein. In de planuitwerkingsfase wordt onderzocht of hiervoor de bestaande busbaan gebruikt kan worden.

Naast deze voorstellen wordt het komende jaar ook nader bekeken of er een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Hollandsche IJssel kan komen. Deze nieuwe verbinding maakt het aantrekkelijker om met de fiets of lopend tussen het centrum van Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel te reizen.

A16 Van Brienenoordcorridor

Om het verkeer op de A16 Van Brienenoordcorridor tussen de knooppunten Terbregseplein en Ridderkerk/Vaanplein in beide richtingen beter te laten doorrijden, wordt de weg slimmer ingericht en op kleine schaal rijstroken toegevoegd. Het gaat om een extra rijstrook bij knooppunt Vaanplein, tussen het weefvak Terbregseplein en Kralingen en tussen Ridderkerk-Noord en Ridderkerk-Zuid. Daarnaast wordt het weefvak bij de aansluiting Feijenoord aangepast, zodat het verkeer beter door kan rijden.

MIRT-traject

MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. In een zogenaamd MIRT-traject werken de gemeente Rotterdam, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat alle maatregelen stapsgewijs uit. Voor de maatregelen op de Algeracorridor zijn de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel en Krimpenerwaard betrokken. De MIRT-verkenning bestaat uit een aantal fases: pre-verkenning, analytische fase, beoordelingsfase, voorkeursalternatief, voorkeursbeslissing.

De plannen voor de nieuwe brug en het openbaar vervoer worden vastgelegd in een herziening van de Omgevingsvisie van de gemeente Rotterdam. De maatregelen voor de Algeracorridor komen in een herziening van de Omgevingsvisie van de provincie Zuid-Holland. Wie wil reageren op de gekozen alternatieven, kan dat doen door een zienswijze in te dienen op deze Omgevingsvisies. Naar verwachting kan dit medio 2023.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat start een Tracéwetprocedure voor de maatregelen op de A16. Op dit moment is – mede vanwege stikstofproblematiek – nog niet bekend wanneer. 

Mobiliteit en Verstedelijking

De zuidelijke Randstad krijgt er de komende jaren 400.000 nieuwe inwoners bij. Daarvoor zijn zo’n 240.000 nieuwe woningen nodig. Daarnaast blijven economische sectoren groeien als de Mainport Rotterdam, de Greenport West-Holland en de kennis- en diensteneconomie in en rond de steden. Met deze groei van bewoners en economie neemt ook de druk op de bereikbaarheid en de beschikbare ruimte toe. In het programma MoVe (mobiliteit en verstedelijking) werken rijk en metropoolregio samen aan oplossingen die nodig zijn bij de groei van mobiliteit, economie en verstedelijking.