Versnellingsaanpak kantoren

Het juiste kantoor op de juiste plaats.

De MRDH actualiseert de regionale kantorenstategie. De actualisatie wordt gedaan op basis van de behoefteraming en uitvraag van de provincie Zuid-Holland. In de geactualiseerde kantorenstrategie van de MRDH wordt rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen als gevolg van de coronapandemie, bijvoorbeeld de nog meer geconcentreerde vestiging van kantoren bij OV-knooppunten, de ontmoetingsfunctie van kantoren en een dalend aantal medewerkers op kantoor. De geactualiseerde kantorenstategie komt in het eerste kwartaal van 2025 beschikbaar. 

Door strategisch na te denken over waar nieuwe kantoren gebouwd worden en hoe bestaande gebouwen kunnen worden verbeterd, wordt efficiënt gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte. Dit voorkomt dat kantoren worden gebouwd waar het niet nodig is en zorgt ervoor dat de ontwikkeling van kantoren goed past bij wat de regio nodig heeft. Een goed geplande en beheerde kantorenmarkt stimuleert de economische groei door bedrijven aan te trekken en te behouden.  Dit zorgt voor werkgelegenheid en versterkt de economische structuur van de regio. Daarnaast is een actief management van de kantorenvoorraad belangrijk om leegstand te verminderen, wat van cruciaal belang is voor het behoud van een levendige en aantrekkelijke stedelijke omgeving. 

Samen met de regiogemeenten stelde de MRDH in 2019 de regionale kantorenstrategie op. Deze kantorenstrategie is onderdeel van de Strategie werklocaties 2019-2030. Het biedt een grondige analyse van de bestaande kantorenmarkt, inclusief vraag, aanbod, bezettingsgraden en trends in de kantoorbehoefte. Het geeft aan welke locaties geschikt zijn voor de ontwikkeling van nieuwe kantoren en welke bestaande kantoorlocaties herontwikkeld of getransformeerd moeten worden, bijvoorbeeld naar woonruimte of andere commerciële doeleinden. Het stimuleert de ontwikkeling van duurzame en innovatieve kantooromgevingen die bijdragen aan de transitie naar een groenere economie en beter aansluiten bij moderne werkpraktijken. En het geeft handelingsperspectieven om de kantorenmarkt in de metropoolregio vitaal te houden, zoals de aanpak van leegstand, het toevoegen van kwaliteit, en het schrappen van ongewenste plannen. Met deze regionale kantorenstrategie zorgen de regiogemeenten samen voor een gezonde kantorenmarkt die economische groei ondersteunt en bijdraagt aan de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio.

Daarnaast is de verduurzaming van het kantorenvastgoed een opgave. Sinds 2023 is het verplicht om als kantoor een energielabel C of hoger te hebben. Echter één derde van de huidige kantoorvoorraad heeft geen of een te laag energielabel. De MRDH houdt de regiogemeenten om de hoogte van actualiteiten en organiseert kennisbijeenkomsten op het gebied van verduurzaming van kantoren.

De MRDH deelt kennis, brengt trends en ontwikkelingen over de kantorenmarkt in beeld en biedt projectondersteuning, advisering en cofinanciering aan gemeenten via de bijdrageregeling EV.   In samenwerking met de provincie Zuid- Holland monitort de MRDH jaarlijks de regionale vastgoedmarkt voor kantoren.