Verkeersveiligheid

Veiligheid van deur tot deur vergroten

Rijk, provincies, gemeenten en vervoersregio’s streven naar nul slachtoffers in het verkeer. Vanuit de visie ‘Iedereen komt veilig thuis in Zuid-Holland’ geven zij hoge prioriteit aan verkeersveiligheid. Binnen elk van de 21 gemeenten is de wethouder verkeer benoemd tot lokaal ambassadeur van  de aanpak ‘Maak een Punt van Nul’. Vanuit die functie agenderen de wethouders nog vaker de urgentie om aan verkeersveiligheid te werken. 

Inzet op infrastructuur, gedrag en handhaving

De 21 gemeenten in de metropoolregio werken samen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Op basis van de risicoanalyse die is gemaakt voor alle gemeenten is in juli 2020 de Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid 2025 gemaakt. Hierin zijn maatregelen uitgewerkt die gemeenten kunnen nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren. De maatregelen richten zich op infrastructuur, gedrag in het verkeer en geeft handvaten voor het verbeteren van de handhaving.

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

De Regionale Uitvoeringsagenda 2025 is een regionale uitwerking van het landelijk beleid het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. In een drukbevolkt land is het een enorme uitdaging om ervoor te zorgen dat iedereen veilig aan het verkeer kan deelnemen. Uit cijfers blijkt echter dat het aantal (ernstige) verkeersgewonden blijft stijgen en de daling van het aantal verkeersdoden stagneert. Reden voor alle partijen om dat een halt toe te roepen, onder meer met verbeterde infrastructuur, goede educatie en strikte handhaving. 

Gedragscampagnes en verkeerseducatie

De MRDH is samen met de provincie Zuid-Holland opdrachtgever voor het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROVZH). Deze organisatie stelt namens de twee partijen verkeerseducatieprogramma's op en voert gedragscampagnes uit zoals de Maand van de Veilige Schoolomgeving. 

Augustus/September = Maand van de Veilige Schoolomgeving

Alle kinderen en jongeren veilig en zo zelfstandig mogelijk naar school, daar draait het om in de Maand van de Veilige Schoolomgeving die vanaf 21 augustus 2023 een maand lang wordt gehouden. Scholieren lopen als deelnemer in het verkeer een hoger risico om betrokken te raken bij een verkeersongeval. En: uit de cijfers is bekend, dat er juist in de periode direct na de zomervakantie relatief veel jongeren slachtoffer worden van een verkeersongeval. Kinderen zijn onbesuisd en het verkeer nog aan het leren. De verkeerseducatieprogramma's voor scholieren (School op Seef, Totally Traffic) krijgen deze maand speciale promotie. Vanuit de aanpak ‘Maak een Punt van Nul ’ gaan wethouders Verkeer en Vervoer daarnaast op bezoek bij scholen om daar in gesprek te gaan met leerlingen over hun gedrag in het verkeer. Ouders en kinderen ontvangen de oproep om tijdens de Schoolbrengweek vooral lopend of fietsend naar school te komen. Minder auto's rondom de school levert een bijdrage aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Meer over de Maand van de Veilige Schoolomgeving

Subsidies Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 

De komende vijf jaar stellen de MRDH en het Rijk subsidies beschikbaar om de maatregelen uit te kunnen voeren. De aanleg van meer vrijliggende fietspaden langs 50km-wegen, bredere fietspaden en veiligere rotondes, meer schoolzones en meer verkeerseducatie en campagnes voor veilig verkeersgedrag  moeten bijdragen aan de afname van het aantal verkeersslachtoffers. In december 2022 zijn de subsidies uit de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid 2022-2023 toegekend. In totaal een bedrag van 10 miljoen euro. Twintig gemeenten uit de metropoolregio Rotterdam Den Haag deden een aanvraag. De MRDH legt nog eens 40 procent aan subsidie bij voor deze maatregelen. Deze regeling is gesloten voor nieuwe aanvragen. 

Pilots verkeershandhaving

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is tevreden over twee pilots optimalisatie verkeershandhaving in de gemeenten Westland en Pijnacker-Nootdorp die eind 2022/begin 2023 zijn gehouden in het gebied van de politie-eenheid Den Haag. Het eerste resultaat van de pilots in Westland en Pijnacker-Nootdorp is dat de direct betrokkenen bij verkeershandhaving elkaar beter leerden kennen en dat de mensen van communicatie nu goed in beeld zijn. Verder is nu duidelijk hoe handhavingsacties worden georganiseerd en wie waarvoor het aanspreekpunt is.

 

De MRDH verzorgt de procesbegeleiding voor de pilots en heeft een aantal analyses van ongevalsdata uitgevoerd. De MRDH wil nu ook twee pilots in de regio van de politie-eenheid Rotterdam draaien. Gemeenten kunnen zich hiervoor aanmelden bij de MRDH, Jan-Kees van Elderen, jk.vanelderen@mrdh.nl. Zie voor meer informatie de website van het Kennisnetwerk SPV.